Internationella gruppen

Equmeniakyrkan har alltsedan starten för cirka 125 år sedan varit en missionerande kyrka världen över. I Hedlundakyrkan vill vi fortsatt förvalta uppdraget och ansvaret att föra det kristna kärleksbudskapet vidare ut i världen. Ett särskilt ansvar att aktualisera och kanalisera missionsuppdraget har anförtrotts den internationella gruppen.

Mål och metoder

Mål:
Att stimulera ett internationellt perspektiv och engagemang i församlingen

Metoder:

  • Att upprätthålla och utveckla kontakter med vår vänförsamling tié-Tié i Kongo Brazzaville
  • Att vidarebefordra aktuell missionsinformation
  • Att finnas som en resurs i den programverksamhet som aktualiserar internationella frågor
  • Att vara förmedlare av insamlade bidrag till Ellys fond samt informera om dess verksamhet
  • Att stimulera till offrande och insamlingar för Mission i andra länder
  • Att bidra till opinionsbildning i internationella frågor
  • Att vara församlingens kontaktyta gentemot Diakonia

Aktuella aktiviteter

Träffar

Träffar för aktuell internationell information, planering och inspiration.

Kontaktpersoner

Ulla Lundin tel 090-413 63

Alice Strandberg tel 090-12 76 77

Vänförsamling i Pointe-Noire i Kongo Brazzaville.

Sedan 1990 har Hedlundakyrkan en vänförsamling Tié-Tié i Pointe-Noire som har ca 8500 medlemmar och ständigt växer. Verksamheten är mycket bred med förutom flera gudstjänster varje söndag, söndagsskola för 8 000 barn, kvinnoarbete, internetcafé, skolor, radioutsändningar, hälsoinformation om Hiv/aids m.m. I januari 2014 lades första stenen för ett medicinskt center och vår församling stöder detta projekt.

Foukskyrkan
Foukskyrkan som är Tié-Tié – församlingens huvudkyrka

Ett långsiktigt mål och strävan i våra kontakter med vår vänförsamling Tié-Tié är att få till stånd ett samarbetsavtal med konkreta arbetsområden ex musik och barn- och ungdomsarbete. Vi stöttar vänförsamlingen i uppbyggandet av ett medicinskt center i ett nytt bostadsområde med 80 000 invånare.

 

Första stenen
Första stenen

En studiegrupp på 10 personer från Hedlundakyrkan besökte vår vänförsamling i Pointe-Noire i december 2011.

En grupp på 6 personer var med i Pointe-Noire då första stenen lades för det medicinska centret januari 2014.

 

 

2003 startade Tié-Tié-församlingens CBE (motsv. SMU) byggandet av ett utbildningscentrum för flickor i Pointe Noire. Hedlundakyrkan stödjer detta initiativ och lämnar ett årligt bidrag i paritet med deras egen insats. Första våningen på utbildningscentret är nu klar och en andra våning planeras.

Utbildningscentrets ingång
Utbildningscentrets ingång
Full aktivitet inne i lokalen
Full aktivitet inne i lokalen

 

Diakonia

Hedlundakyrkan ingår som partnerförsamling i Diakonia (Frikyrkornas biståndsorganisation) och internationella gruppen är kontaktorgan. För Diakonia ordnar vi i olika sammanhang insamlingar till olika projekt ex ”Världens Barn” och i samband med naturkatastrofer.

Ellys fond

Ellys fond stöder två projekt i Pointe-Noire i Kongo Brazzaville;
* Sjukhuset ”L´hôpital A. Sice” dit bidrag förmedlas för inköp av mediciner och mat till barn sjuka i AIDS eller andra sjukdomar
* ”Association Espace Enfants” ett barnhem för gatubarn.

Tacksamheten är stor och läkare på sjukhuset rapporterar att tusen¬tals barn räddats till livet tack vare hjälp från Ellys Fond.

Sjukhusets barnavdelning
Sjukhusets barnavdelning

På barnhemmet bor idag ett fyrtiotal barn och ungdomar som får kärlek och omvårdnad. De får skolgång, yrkesutbildning och viss läkarvård. Ett mål är också att etablera kontakt med barnens föräldrar för återförening.
Fonden är solid och stabil tack vare trogna faddrar och gåvogivare, olika aktiviteter ex lotterier och insamlingar vid minnesstunder och i samband med högtidsdagar. 2013 firades fondens 20-årsjubileum.

Bidrag kan sättas in på konto förmedlat av Hedlundakyrkan med kontonummer Bankgiro: 416-9868, märk med Ellys Fond. Nedan några bilder från barnhemmet.

Bild från barnhemmet
Bild från barnhemmet

Barnhemmet driver en privatskola där barnhemmets barn integreras

 

 

 

 

Bild från barnhemmet
Bild från barnhemmet

 

Bild från barnhemmet
Bild från barnhemmet

 

Stäng meny