Hedlundakyrkan har sitt andliga hem väst på sta´n och har som vision:Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus.”. Vi vill vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap och därmed vara med och forma ett bättre samhälle.

Hedlundakyrkan är en del av Equmeniakyrkan som bildades 2011. Equmeniakyrkan bildades genom att tre kristna samfund blev en kyrka. Du kan se de tre tidigare  kyrkornas historia här:

Equmeniakyrkans vision är: ”Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.” Du kan också läsa mer om Equmeniakyrkan här: www.equmeniakyrkan.se

En viktig del i det är det barn- och ungdomsarbete som bedrivs genom Equmenia (f.d. SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom).

Symbolen för Equmeniakyrkan är ett kors. Det påminner om att tron på Jesus Kristus både är utgångspunkt och mål för gemenskapen. Vi vill tro att det Jesus sa och gjorde under sin korta levnad har avgörande betydelse även för oss. Kyrkans symbol antyder också att det finns olika vägar in mot centrum. Det betyder att vi får vara olika som människor och att vi får ha olika uppfattningar i fråga om trons liv. Mångfalden ryms. Det som förenar är centrum – inte gränserna.

Med Kristus som tydligt centrum för tron vill Hedlundakyrkan i Umeå bjuda in till en öppen gemenskap i respekt för våra olikheter.

Fakta om Hedlundakyrkan i Umeå

Hedlundakyrkan som invigdes 1973 ligger väst på stan ca 1,5 km från centrum. Där finns lokaler i ett plan (1000m2) för olika verksamheter.

Hedlundakyrkan vy från Skolgatan

Hedlundakyrkan vy från Skolgatan

Hedlundakyrkans entré

Hedlundakyrkans entré

Församlingen har c:a 200 medlemmar och betydligt fler betjänade som regelbundet deltar i olika aktiviteter i kyrkans lokaler. Som i många församlingar är medelåldern stigande. Gudstjänsten på söndagarna har i snitt ca 60-65 besökande.
Medlemmarna och andra som vill deltaga är indelade i ansvars- och gemenskapsgrupper benämnda Hedlundagrupper. Dessa har bl a att medverka i samband med gudstjänster och övriga samlingar.

Församlingen har en livlig musikverksamhet med bland annat flera körer.

Gudstjänster, konserter, bibelstudier, samtalsgrupper, och församlingsforum kring aktuella frågor är några återkommande inslag i vår kyrka.

Kulturcafé på dagtid genomförs ca 15 ggr/år med ett brett utbud av föreläsningar o kulturyttringar. Ca 65 personer deltar varje gång och många är ej medlemmar i vår kyrka.

Diakonalt arbete

Finns en diakonal grupp vars övergripande målsättning är att stödja den diakonala dimensionen i Hedlundakyrkans liv och arbete. Utför besöksverksamhet m m bland församlingens medlemmar samt håller i andakter på särskilda boenden. Ansvarar för att ett antal festliga sammankomster genomförs under året i kyrkan.

Församlingen är med och stöttar Öppen Gemenskap via ekonomiskt bidrag samt personer i styrelsen m m.

Ekumenik

Hedlundakyrkan har sedan många år ett samarbete med Tre kyrkor, väst på stan, som bl a innebär ett par gemensamma gudstjänster/år samt Gökotta tillsammans. Mitt emellan dessa tre kyrkor byggs nu ett nytt bostadsområde för ca 700 personer och vi hoppas att tillsammans kunna erbjuda dem olika utbud av gemenskap och aktiviteter för alla åldrar.

Vidare har vi ekumeniskt ansvar och gemenskap inom Umeå Kristna Råd (UKR) och Umeå Sjukhuspastorsråd (USR).

Internationellt arbete

Finns en internationell grupp som mer direkt arbetar med dessa frågor och då i första hand tillsammans med vår vänförsamling Tié-Tié i Kongo Brazzaville. En studiegrupp på 10 personer från församlingen besökte vänförsamlingen i december 2011. Internationella gruppen håller i Ellys fond, ur vilken förmedlas medel till ett barnsjukhus och ett barnhem i Pointé Noire.

Organisation och personella resurser

För att planera, besluta och följa upp det omfattande arbete som Hedlundakyrkan bedriver finns församlingens styrelse. Ett verksamhetsråd finns för planering av verksamheten under föreståndarens ledning. Vissa administrativa uppgifter på expeditionen utförs mellan kl 10-12 tisdag-fredag av idéellt arbetande församlingsmedlemmar. Även i övrigt är det idella arbetet omfattande.

Hedlundakyrkans anställda personal består i nuläget av pastor/föreståndare 100 %. Övriga uppgifter sköts ideellt av främst församlingens medlemmar.

Pastorn är församlingsföreståndare och har ett övergripande ansvar för att samordna församlingens totala verksamhet.

Högsta beslutande organ i församlingen är församlingsmötet där varje medlem har en röst. Styrelsen har uppdraget att tillsammans med pastor genomföra det församlingsmötet bestämt.

Församlingens Stadgar 2015-04-19 som PDF.

Vill Du få information om Umeå kommun gå då in på kommunens hemsida www.umea.se